Privacy

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg en 20 jaar bewaar vanaf het moment dat een cliënt 18 jaar is geworden. Dit is een wettelijke plicht, opgelegd door de WBGO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst). Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen van de cliënt.

In het dossier worden tevens gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na expliciete toestemming van betrokkenen, heb opgevraagd bij school of een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts. Ik ben gehouden aan een wettelijke geheimhoudingsplicht (begroepsgeheim), zoals ik dat bespreek tijdens de intake.

Ik doe mijn uiterste best om de privacy van betrokkenen te waarborgen. Dit betekent ondermeer dat ik zorgvuldig omga met alle gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot de dossiers; ik ben de enige die erbij kan. Deze dossiers moet ik 15 jaar bewaren volgens de WBGO.

De gegevens uit het dossier kunnen, na toestemming van de betrokkenen, nog gebruikt worden voor het informeren van andere zorgverleners, bijvoorbeeld bij verwijzing naar een andere behandelaar, eventuele waarneming door een collega tijdens mijn afwezigheid en geanonimiseerd gebruik tijdens intervisie.

De zorgnota kan gebruikt worden voor declaratie van de kosten bij de zorgverzekeraar. Alle gegevens die daarvoor nodig zijn, staan erop. Een klein deel van de privacygevoelige informatie (naam, adres, geboortedatum van de cliënt en behandeldata) wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik nota's kan opmaken en mijn administrateur de boekhouding kan doen. Ook zij moet voldoen aan de eisen die de wet AVG (algemene verordening gegevensbescherming) aan haar kantoor stelt.

Deze website maakt gebruik van cookies, onder andere om het gebruiksgemak te vergroten