Belangrijk om te weten

Afspraken en kosten

Een kind mag mij alles vertellen. Ik heb beroepsgeheim en vertel alleen datgene aan de ouders waar een kind toestemming voor heeft gegeven. Het staat een kind/jongere vrij om zoveel te vertellen als het wil, aan ouders of aan anderen. Uiteraard zorg ik dat de ouders goed op de hoogte blijven van wat er speelt met hun kind. Mijn streven is het om samen met de ouders en eventueel andere direct betrokkenen (grootouders, school, naschoolse opvang, etc.) een team te vormen rondom het kind. Het dossier dat ik per cliënt aanleg, deel ik alleen met derden na toestemming of op verzoek van beide ouders, het komt dus niet automatisch bij huisarts of school terecht.

Elke sessie met een kind/jongere duurt ongeveer 60 minuten. Het aantal sessies varieert meestal tussen de vier tot tien. Ouders zijn de laatste 5 à 10 minuten welkom in de sessie. Veel aanvullende verzekeringen dekken (een gedeelte van) de kosten. Indien het vergoed wordt, valt het onder natuurgeneeswijzen/alternatieve geneeswijzen of alternatieve psychologische hulpverlening.

Het intakegesprek duurt ongeveer anderhalf uur. Dit gesprek kan thuis plaatsvinden of in mijn praktijk. Halverwege de serie afspraken met een kind/jongere, plan ik meestal een oudergesprek. Dit kan ook op verzoek van de ouders. Na afloop van de sessies vindt een afrondend gesprek plaats met de ouders. Indien nodig zal ik tussentijds contact opnemen. Andersom kunnen ouders altijd contact met mij opnemen. Mogelijk is contact met de school (leerkracht, IB-er) van een cliënt wenselijk. Dit doe ik altijd in overleg met de ouders. Ik onderneem geen stappen zonder ruggespraak.

Ik vind het heel plezierig om voor een sessie via mail een update te krijgen over hoe het met het kind gaat, wat er al goed gaat en waar het nog wat steun bij kan gebruiken. Een kind krijgt mogelijk opdrachten mee naar aanleiding van een sessie.

Bij een jongere kan het wenselijk zijn om het contact met de ouders via de jongere zelf te laten verlopen.

Het is belangrijk dat de ouders en de omgeving het kind/de jongere positief tegemoet treden en het complimenteren met elk stapje op de goede weg. Stilstaan bij momenten waarop het terugvalt is minder zinvol: volgende keer beter!

Indien een afspraak op het laatste moment afgezegd wordt, korter dan 24 uur van tevoren, of een kind/jongere komt niet opdagen, worden de kosten voor een sessie in rekening gebracht.

Lid VIT, Vereniging voor Integraal Therapeuten, lidnummer 633.20.A

Licentie RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, licentienummer 409133R

Lid SCAG, Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg, ingeschreven onder nummer 11734

Vergoedingen zorgverzekeraars

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt een deel van de kosten vanuit de aanvullende verzekering. Het valt onder Alternatieve - of Natuurgeneeswijzen of Psychosociale zorg. Mijn advies is om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te zien of integratieve kinder- en jongerentherapie wordt vergoed. Belangrijk is dan te vermelden dat ik aangesloten ben bij de VIT.

AGB-code Zorgverlener 90-042918 / AGB-code Praktijk 90-051686

BTW-ID NL001540225B27